Kişisel Verilen Korunması ve İletişim İzni Bilgilendirmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

Versiyon 0.1

17/05/2018

 

İÇİNDEKİLER

 

1.    GİRİŞ

1.1.  Politikanın Amacı ve Kapsamı

1.2.  Yürürlük ve Değişiklik

 

2.    ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1.  Veri Sahipleri

2.2.  Kişisel Veri İşleme Amaçları

2.3.  Kişisel Veri Kategorileri

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

3.2.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

 

4.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

5.    VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

6.    KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

7.    KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

 

1. GİRİŞ

1.1.Politikanın Amacı ve Kapsamı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin (“Matilla” veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Matilla tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Matilla tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Matilla tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Matilla’nın işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Matilla çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

 

1.2.Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Matilla tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Matilla, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Matilla web sitesinden(www.matilla.com.tr) erişilebilir.

 

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Matilla tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Matilla çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

 

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

   

 

AÇIKLAMA

 

1 Müşteri

Matilla’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

2 Potansiyel Müşteri

Matilla’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

3 Ziyaretçi

Matilla şirket, mağaza, yerleşkele ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

4 Çalışan Adayı

Matilla ’ya CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

5 Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile  Matilla çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etemektedir.Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

 

2.2.Kişisel Veri İşleme Amaçları

Matilla tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 

ANA AMAÇLAR

 

ALT AMAÇLAR

 

Matilla tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

1.Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

2.Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

3.Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

4.Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

5.Müşterinin Sigortalanma Sürecinin Oluşturulması ve Takibi

 

Müşteri Talp ve/veya Şikayetlerinin Takibi

 

Matilla İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi

1.   Yetenek- Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

2.   Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

3.   Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası

4.   Şirket İçi Oryantasyon Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası

5.   Personel Çıkış İşlemlerinin Planlanması ve İcrası

6.   Ücret Yönetimi

7.   İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

8.   Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi

9.   Şirket İçi Atama-Terfi ve İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

10.  Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve Takibi

11.  Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi

12.  Şirket İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

13.  Çalışan Memnuniyetinin ve/veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

14.  Çalışanların İş ve/veya Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

15.  Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

Matilla tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

1.   Etkinlik Yönetimi

2.   İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

3.   Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

4.   Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

5.   Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

6.   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

7.   Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

8.   İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

9.   Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

10.  Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

11.  Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

12.  İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

13.  Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

 

Matilla tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

1.Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi

2.Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası

3.Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası

4.Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası

5.Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

6.Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

7.Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

 

Matilla’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

   

1.İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

 

Matilla’nın ve Matilla ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin

1.Hukuk İşlerinin Takibi

2.Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel  Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

3.Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

4.Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

5.Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

6.Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

7.Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

8.İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

9.Kredi Süreçleri Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

10.Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

11.Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

12.Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

13.Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

 

2.3.Kişisel Veri Kategorileri

Matilla tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

  

AÇIKLAMA

 

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

 

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

 

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

 

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

 

Finansal Bilgi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

 

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

 

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

 

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

 

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

 

Olay Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

 

Matilla tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

•     Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Matilla, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.

•     Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Matilla tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

•     Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Matilla, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.

•     Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Matilla tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.

•     Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Matilla tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

3.2.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Matilla tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 

•        Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Matilla tarafıdan veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.

•        Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Matilla tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Matilla, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.

•        Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Matilla tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.

•        Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile Matilla arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

•        Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda Matilla, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.

•        Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Matilla tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.

•        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Matilla zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.

•        Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Matilla ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Matilla tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Matilla öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

 

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Matilla, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

•        Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.

•        Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

4.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Matilla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

•        Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Matilla tarafından aktarılabilmektedir.

•        Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Matilla tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Matilla ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

 

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Matilla, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

 

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU

 

KAPSAM

   

AKTARIM AMACI

 

İş Ortağı

Matilla’nın ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

 

Tedarikçi

Matilla’dan aldığı talimatlar doğrultusunda ve Matilla ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Matilla’nın ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar

Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım

 

İştirak

Matilla’nın iştiraki olan şirketler

İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması

 

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Hukuken Matilla’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

 

Kanunen Yetkili Özel Kurum

Hukuken Matilla’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

 

5.     VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Matilla tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

•     Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.

•     Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.

•     Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.

•     Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

•     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•     Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

•     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Matilla, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Matilla gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve/veya ek bilgi isteyebilmektedir.

 

Matilla tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

 

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Matilla tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

 

6.     KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Matilla, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

 

7.     KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

 

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

-        Kişisel verilerin, üçüncü kis¸ilere verilmemek ve veri  güvenliğine ilis¸kin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında is¸lenmesi.

-        Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaclarla işlenmesi.

-        Kişisel verilerin milli savunmayı, milli  güvenliği, kamu  güvenliğini, kamu  düzenini, ekonomik  güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suc¸ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amac¸larla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

-        Kişisel verilerin milli savunmayı, milli  güvenliği, kamu  güvenliğini, kamu  düzenini veya ekonomik  güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmis¸ kamu kurum ve kurulus¸ları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında is¸lenmesi.

-        Kişisel verilerin sorus¸turma, kovus¸turma, yargılama veya infaz is¸lemlerine ilis¸kin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından is¸lenmesi.

 

Aşağıda sayılan durumlarda Matilla tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

-        Kişisel veri islemenin suç işenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

-        İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş Kişisel verilerin işlenmesi.

-        Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

-        Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

EK-1: TANIMLAR

 

TANIM

   

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 

Çalışan

Matilla çalışanı olan gerçek kişiler.

 

Çalışan Adayı

Matilla çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Matilla çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler

 

Kişisel Sağlık Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

 

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

 

Politika

Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

 

Şirket /Matilla

Özmat Gıda Teks. Tem. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti.

 

İş Ortakları

Matilla’nın ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

 

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.